Smlouva o členství v síti e-shopů ATAMA

Smlouva o partnerství obchodníka v síti e-shopů Atama.cz

Článek I.
Smluvní strany
1. Atama-trade, s.r.o.

se sídlem Zlechov 95
IČO 04792530
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 91913 C,
zastoupená jednatelem Petrem Veselým
dále jen jako „Poskytovatel“

2.

Název:
dále jen jako „Obchodník“
společně dále rovněž označeni jako „Smluvní strany“ uzavřely níže uvedeného dne tuto Smlouvu o spolupráci a členství v síti e-shopů Atama.cz (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Předmět smlouvy

1) Síť e-shopů Atama.cz je elektronický marketingový a obchodní systém spojující věrnostní a partnerský program vytvořený a spravovaný Poskytovatelem, sloužící k podpoře nákupů třetích osob v e-shopech obchodníků začleněných do sítě e-shopů Atama.cz (dále jen „Síť Atama.cz“).

2) Předmětem této Smlouvy je členství Obchodníka v Síti Atama.cz, kdy Poskytovatel tuto síť spravuje a Obchodník se zavazuje v Síti Atama.cz umístit svůj e-shop a provozovat jej v souladu s níže uvedenými pravidly a principy fungování Sítě Atama.cz.

Článek III.
Pravidla a principy fungování Sítě Atama.cz

1) Síť Atama.cz sdružuje obchodníky provozující různé e-shopy, kteří jsou zavázáni poskytovat třetím osobám – registrovaným nakupujícím slevy formou bonusů na jejich další nákupy uskutečněné v e-shopech obchodníků v Síti Atama.cz a na druhé straně obchodníci mají a mohou uplatnit vůči Poskytovateli nárok na proplacení ceny za zboží nebo služby prodané prostřednictvím jejich e-shopu registrovaným nakupujícím (dále jen „členům Sítě Atama.cz“), pokud člen Sítě Atama.cz na tuto svou objednávku uplatní bonusové body ze svého členského konta v Síti Atama.cz.

2) Obchodníkem se může stát jen provozovatel e-shopu s uzavřenou Smlouvou o partnerství obchodníka v síti e-shopů Atama.cz.

3) Členství Obchodníka v síti Atama.cz je zpoplatněno podle ceníku, dostupném na www.atama.cz. Ceny jsou stanoveny za jeden e-shop Obchodníka v Síti Atama.cz. Pro zahrnutí dalších případných e-shopů Obchodníka do Sítě Atama.cz je nutné uhradit také příslušné poplatky dle ceníku.

4) Poskytovatel v Síti Atama.cz registruje vedle obchodníků členy Sítě Atama.cz a vede jejich individuální bodové účty.

5) Nakupující v kterémkoliv z e-shopů začleněných do Sítě Atama.cz může uskutečnit svou členskou registraci, a to při prvním nebo kterémkoliv dalším svém nákupu v některém z e-shopů v Síti Atama.cz. Při registraci musí každý nakupující akceptovat platná pravidla a obchodní podmínky Sítě Atama.cz, které jsou uvedeny na www.atama.cz (dále jen „Pravidla pro členství v Síti Atama.cz“). Nákup v e-shopu Obchodníka ale není podmíněn registrací nakupujícího jako člena Sítě Atama.cz. Obchodníka uzavření této Smlouvy nijak neomezuje v prodeji zboží a služeb ve svém e-shopu třetím osobám – nečlenům Sítě Atama.cz.

6) Obchodník se zavazuje za každý nákup zboží nebo služeb v jeho e-shopu registrovaným členem Sítě Atama.cz poskytnout slevu ve výši min. 5% z jím zaplacené ceny zboží nebo služeb (pozn. včetně DPH) formou bonusu na jeho další nákupy v Síti Atama.cz. Výše slevy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Každá koruna poskytnuté slevy je přitom představována jedním bodem připsaným na individuální bodové konto člena Sítě Atama.cz, a v tomto poměru, tj. 1:1, bude vždycky s body a korunami českými, které body představují, počítáno.

7) Členům sítě Atama.cz Poskytovatel připíše bonusy poskytnuté obchodníky na jejich individuální účty. Připisování bodů slev na individuální účty členů Sítě Atama.cz a jejich uplatňování u obchodníků v Síti Atama.cz se řídí Pravidly Poskytovatele pro členství v Síti Atama.cz.

8) Členové Sítě Atama.cz mohou za body na svých individuálních bodových účtech nakupovat zboží či služby u kteréhokoliv Obchodníka v Síti Atama.cz v souladu s Pravidly Poskytovatele pro členství v Síti Atama.cz. Při každém svém nákupu za body přitom musí členové Sítě Atama.cz vyčerpat celé své bodové konto, případný doplatek uhradí Obchodníkovi v penězích. Obchodník bude o uplatnění bodů členů Sítě Atama.cz na jejich nákup u Obchodníka Poskytovatelem informován nejpozději při uskutečnění objednávky jeho zboží či služeb. Obchodník není oprávněn platbu člena Sítě Atama.cz z jejich bodového konta odmítnout a i na objednávku hrazenou zcela nebo z části z bodového konta člena Sítě Atama.cz je povinen poskytnout mu slevu dle odst. 6 tohoto článku smlouvy formou bonusu na jeho další nákupy v Síti Atama.cz.

9) Poskytovatel za každý kalendářní měsíc vyúčtuje Obchodníkovi nejpozději do 10. dne následujícího měsíce celkovou částku slev, které Obchodník za nákupy uskutečněné v tomto měsíci poskytne členům Sítě Atama.cz formou bonusů, a proti nim započte v tomto měsíci u Obchodníka uplatněné body. Případný nedoplatek uhradí Obchodník Poskytovateli v penězích, případný přeplatek zašle Poskytovatel Obchodníkovi na jeho účet, v obou případech vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pro případ prodlení s úhradou případného nedoplatku nebo přeplatku daném termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení, a pokud toto prodlení trvá déle než 14 kalendářních dnů, je věřitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10) Pokud Obchodník poruší některý ze svých závazků uvedený tomto článku v odstavci 6 nebo 8 této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Obchodníkovi smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od data jejího vyúčtování Poskytovatelem.

11) Obchodník uděluje Poskytovateli souhlas, aby byl uváděn po dobu trvání této smlouvy v propagačních materiálech a na internetových stránkách jako referenční zákazník Poskytovatele.

12) Obchodník uděluje Poskytovateli souhlas, aby mohl využívat kontakty a objednávky zákazníků Objednatele k vyhodnocování provizí a k marketingovým účelům, zejména např. kontaktování zákazníka s nabídkou akcí, slev, novinek ostatních Obchodníků sítě Atama.cz. Obchodník je povinen zajistit k tomu příslušné souhlasy svých zákazníků s takovým užitím jejich osobních údajů.

Článek IV.
Ostatní ujednání

1) Veškerá data a databáze jsou majetkem Poskytovatele a Obchodníkovi členstvím v Síti Atama.cz k nim nevzniknou žádná práva.

2) Poskytovatel i Obchodník jsou povinni při plnění této smlouvy dodržovat veškeré zásady ochrany osobních údajů a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, aby nebyla způsobena žádná újma a nebyly žádným nezákonným způsobem dotčeny osobní údaje jakéhokoliv člena Sítě Atama.cz.

3) Obchodník bere na vědomí, že veškerá autorská práva k Síti Atama.cz náleží pouze Poskytovateli a zavazuje se postupovat vždy tak tak, aby tato práva nebyla jakkoliv ohroženo a nedošlo k jejich zneužití.

Článek V.
Trvání smlouvy

1) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemně i bez udání důvodů s tříměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při ukončení členství Obchodníka v Síti Atama.cz budou provedeny technické změny jeho e-shopu. Ukončení členství v Síti Atama.cz ze strany Obchodníka je zpoplatněno dle ceníku, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

2) Poskytovatel do pěti dnů po ukončení smlouvy provede závěrečné vyúčtování všech slev, které je povinen jako bonusy na další nákupy členů Sítě Atama.cz uhradit Poskytovateli Obchodních oproti všem bodům uplatněným na nákupy zboží a služeb v e-shopu Obchodníka členy sítě Atama.cz. Veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně odvádění bonusů na další nákupy členů Sítě Atama.cz a úhrad Poskytovatele za nákupy členů Sítě Atama.cz v e-shopu Obchodníka jsou smluvní strany povinny plnit až do jejího ukončení. Ukončením trvání této smlouvy nevzniká Obchodníkovi žádný nárok na vrácení nebo neodvedení bonusů na další nákupy členů Sítě Atama.cz za nákupy uskutečněné prostřednictvím e-shopu Obchodníka za jejího trvání.

VI.
Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem takto souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1
Ceník členství v síti e-shopů Atama.cz:
  • Členství - vstupní poplatek (při zakládání e-shopu zdarma) - 3 000 Kč
  • Povinná 3 měsíční PPC reklamní kampaň pro vstupujícího partnera - 4 500 Kč
  • Členský poplatek bez reklamních kampaní (nejdříve po 3 měsících) - 500 Kč
  • Ukončení členství - 3 000 Kč

Zřízení nebo zrušení členství je možné po dohodě a následných technických úpravách e-shopu. Zřízení i zrušení členství je vždy zpoplatněno částkou 3000 Kč. Zřízení členství při zakládání e-shopu je zdarma.