Smluvní podmínky o pronájmu e-shopu

Smlouva o poskytování software a služeb pro e-shop

Poskytovatel:
Atama-trade, s.r.o.
se sídlem Zlechov 95
IČO 04792530
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 91913 C,
zastoupená jednatelem Petrem Veselým
dále jen jako „Poskytovatel“

Objednatel:
dále jen jako „Objednatel“

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel touto smlouvou pronajímá Objednateli licenci k provozu počítačového programu, e-shopu (dále též jen „program“ nebo „dílo“), který slouží výhradně k realizaci internetového prodeje zboží a služeb nabízených Objednatelem v prostředí internetu, tzv. e-shopu. Objednatel se zavazuje za poskytovanou službu platit dohodnutou smluvní cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.

II. Cena za služby (licenci)

1. Cena pronájmu je stanovena dle vybrané varianty programu.

2. Objednatel se zavazuje platit shora uvedenou cenu na základě faktur vystavených Poskytovatelem. V ceně za pronájem programu je zahrnut i webhosting.

3. Faktury budou Objednateli zasílány výhradně elektronickou poštou, s čímž Objednatel vyjadřuje souhlas.

4. Za řádné zaplacení považují obě strany připsání částky na účet Poskytovatele.

III. Smluvní podmínky

1. Licence je oprávnění Objednatele k výkonu práva užívat e-shop v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Licence neopravňuje Objednatele do programu zasahovat, vytvářet kopie programu, program prodat nebo dále pronajmout, půjčovat ho nebo ho jinak šířit.

2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je jediný vlastník a vykonavatel majetkových a autorských práv k programu.

3. Objednatel uzavřením této smlouvy získává licenci k užívání díla v souladu s těmito smluvními podmínkami, nikoliv však vlastnická či autorská práva k programu. Práva duševního vlastnictví programu a jeho dalších produktů jsou a nadále zůstávají majetkem Poskytovatele. Objednatel se zavazuje k tomu, že bude respektovat tato práva Poskytovatele a veškerá oznámení, která ho budou na toto upozorňovat.

4. Součástí licence k programu a s ní spojených služeb není poskytnutí zdrojových kódů ani přístupu k nim.

5. Úpravy vytvořené na míru (na zakázku) Objednateli zůstanou duševním vlastnictvím Poskytovatele.

6. Objednatel není oprávněn zprovoznit svou licenci k programu na jiných serverech, než jsou servery, které určí Poskytovatel, není-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem písemně dohodnuto jinak.

7. Objednatel tímto získává nevýhradní licenci k používání programu, ne však k jeho další distribuci či udělování dalších licencí a to za finanční odměnu či bez ní. Objednatel není oprávněn se svou licencí k programu nakládat jinak, než je uvedeno v těchto smluvních podmínkách, tj. je oprávněn ji používat pouze k zajištění prodeje produktů a služeb uváděných v jeho e-shopu.

8. Poskytovatel je oprávněn uvádět na viditelném místě e-shopu provozovaného Objednatelem informaci, že je provozován na programu Poskytovatele, včetně odkazu na své prezentační webové stránky.

9. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit na svých webových prezentačních stránkách i jiných materiálech sloužících k propagaci programu informaci o tom, že byla Objednateli poskytnuta licence k užívání tohoto programu.

10. Zjistí-li Poskytovatel některé z těchto činností Objednatele v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn postupovat dle opatření uvedených v této smlouvě.

11. Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám úpravy vytvořené v programu přímo na míru (na zakázku) Objednateli, aniž by mu vůči Objednateli vznikal jakýkoliv závazek.

12. Všechna autorská práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vždy vyhrazena Poskytovateli.

13. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit e-shop do 14 dnů ode dne uhrazení faktury uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy Objednatelem. Po provedení implementace zašle Poskytovatel Objednateli mailovou zprávou oznámení o dokončení implementace, přičemž v této zprávě uvede Poskytovatel veškeré potřebné údaje pro přístupy do administračních systémů a nastavení, která Objednatel potřebuje k zajištění provozu programu.

14. Technická podpora je poskytována pouze Objednatelům, kteří mají v den vznesení požadavku vyrovnány veškeré finanční závazky vůči Poskytovateli. Rozsah technické podpory pro nastavení e-shopu dle požadavků Objednatele je omezen na maximálně 0,5 pracovní hodiny za měsíc. Technická podpora poskytovaná nad tuto dobu je zpoplatněna částkou 350,- Kč/hod. Na překročení rozsahu a zpoplatnění bude Objednatel dopředu upozorněn. Poté bude Objednateli nabídnuta zpoplatněná služba pro nastavení e-shopu. Cena doplatku za zvýšenou podporu je stanovena smluvně mezi oběma stranami. V případě nesouhlasu s doplatkem ze strany Objednatele nemá Poskytovatel povinnost poskytovat „bezmeznou“ bezplatnou podporu.

15. Objednatel má povinnost užívat dílo v souladu s licenčním ujednáním uvedeným v této smlouvě, tj. především k prodeji svých produktů a služeb v prostředí internetu.

16. Objednatel má povinnost včas a řádně platit Poskytovali pravidelné paušální platby za poskytování služeb.

17. Objednatel nemá právo poskytovat licenci třetím osobám, dále prodávat či pronajímat licenční produkty uvedené v této smlouvě.

18. Objednatel se zavazuje provozovat svůj e-shop v souladu s platnými zákony ČR a dobrými mravy. Objednatel nebude poškozovat dobré jméno Poskytovatele. V případě zjištění takových skutečností má Poskytovatel právo postupovat podle sankcí uvedených v této smlouvě, zejména pak omezit či zrušit poskytování služeb Objednateli uvedených v této smlouvě.

19. Objednatel se nebude snažit proniknout do prostoru jiných uživatelů služeb Poskytovatele ani jinak útočit na servery Poskytovatele.

20. Objednatel nese odpovědnost za obsah svého datového úložiště (FTP) a zavazuje se, že na něm nebude skladovat nelegální obsah, obsah chráněný autorským či jiným zákonem. V případě zjištění takovéhoto jednání má Provozovatel právo takovýto obsah bez upozornění odstranit. V případě, že je Poskytovatel vyzván orgány činnými v trestním řízení, má zákonnou povinnost poskytnout údaje o osobě, která takovýto obsah na datové úložiště umístila.

21. Objednatel nese odpovědnost za veškerý obsah a nakládání s tímto obsahem umístěným na jeho e-shopu (doméně) v prostředí internetu.

22. Objednatel stejně tak nese veškerou odpovědnost za nabízené zboží a za jednání se svými zákazníky. V případě neplnění platebních (finančních) závazků vůči Poskytovateli nese plnou zodpovědnost za své jednání, které může vést k dočasnému vyřazení jeho e-shopu z prostředí internetu a s tím spojených důsledků pro Objednatele (vypnutí e-shopu a znemožnění objednávek zboží).

23. Objednatel se zavazuje, že nebude poškozovat jiné uživatele služeb Poskytovatele, Poskytovatele a jiné uživatele internetu: Nahráváním, sdílením, šířením nelegálního software a jiných audio vizuálních souborů, rozesíláním nevyžádané pošty, tzv. SPAM, uživatelům, kteří neudělili k tomuto souhlas pokusy proniknout do prostoru a účtů jiných uživatelů služeb Poskytovatele, zveřejňováním informací, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy, zveřejňováním informací poškozujících dobré jméno Poskytovatele.

24. Poskytovatel se zavazuje udržovat program funkční po celou dobu jeho využívání Objednatelem a zavazuje se odstranit bezpečnostní závady a hrozby, které na programu zjistí, a vyvinout maximální úsilí proti vniknutí neoprávněných osob do prostředí programu a účtů Objednatele.

25. V případě, že Poskytovatel nezajistí v průměru alespoň 90 % dostupnost služeb za dobu 30 dní, má Objednatel právo na vrácení poměrné části ceny, kterou platí za dobu, po kterou nebyly dostupné služby Poskytovatele (e-shop, e-mail) zajištěny.

26. Objednatel není oprávněn k náhradě škody vůči Poskytovateli za ušlý zisk (nerealizované objednávky) v případě, že dojde k výpadku e-shopu.

27. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky poskytovaných služeb Objednateli v případě, že tento výpadek bude způsoben třetími stranami, nebo za závady u třetích stran. Zejména se jedná o závady na přenosové trase Objednatele, závady u poskytovatele internetového připojení Objednatele (datacentrum) nebo jeho zákazníků a za závady poskytovatele hostingových služeb, společnosti Quantasoft, s.r.o., IČ: 27564827, sídlem Klapkova 1874/83, Kobylisy, 182 00 Praha 8, kde jsou umístěny a provozovány programy Poskytovatele. Poskytovatel zodpovídá pouze za vlastní provozované servery.

28. Objednatel nenese odpovědnost za násilné pokusy o vniknutí do prostoru serverů nebo jejich jiné zneužití třetími stranami a tím způsobené škody, tzv. hackerský útok.

29. V případě neplnění finančních závazků Objednatele je Poskytovatel oprávněn využít sankcí uvedených níže v této smlouvě, popř. ukončit smluvní vztah.

30. Pokud Objednatel neuhradí své závazky za služby Poskytovatele do 14 dnů od data splatnosti, má Poskytovatel právo pozastavit poskytování služeb Objednateli. V případě žádosti Objednatele o obnovení poskytování služeb má Poskytovatel právo požadovat poplatek za obnovení služeb po Objednateli ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Poskytovatel není povinen obnovit poskytování služeb před úhradou všech závazků Objednatele a není odpovědný za újmu způsobenou tímto Objednateli.

31. Poskytovatel má právo na účtování víceprací, pokud byly Objednatelem objednány.

32. Poskytovatel má dále právo na poměrné navýšení ceny za hosting, dojde-li. k navýšení zátěže e-shopu Objednatele a stejně tak má Poskytovatel právo na navýšení ceny za poskytování technické podpory, pokud je Objednatelem nadměrně využívána, nebo je požadovaná „extra péče“.

33. Obchodním tajemstvím jsou pro účely této smlouvy veškeré skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, které souvisejí s některou ze stran této smlouvy, mají skutečnou nebo alespoň potenciální hmotnou či nehmotnou hodnotu, nejsou v odborných kruzích, do nichž smluvní strany této smlouvy náleží, běžně dostupné, mají být utajeny podle vůle té smluvní strany, jíž se týkají, jsou určitým způsobem smluvní stranou, jíž se týkají, za obchodní tajemství považovány a utajovány. Poskytovatel i Objednatel se zavazují uchovávat v tajnosti veškeré důvěrné informace podle této smlouvy, které se týkají druhé smluvní strany, a obchodní tajemství podle této smlouvy, které je spojeno s druhou smluvní stranou a k utajení činit vše potřebné i po zániku této smlouvy. Veškeré informace uvedené v této smlouvě nebo sdělené v rámci spolupráce se považují za obchodní tajemství. Objednatel ani Poskytovatel nesmí poskytovat třetím stranám žádnou vzájemnou komunikaci, která by mohla poškozovat dobré jméno druhé smluvní strany. V případě, že Poskytovatel zjistí, že Objednatel poskytl třetím stranám informace o jejich vzájemné spolupráci, vedoucí k poškození dobrého jména Poskytovatele, může to považovat za průmyslovou špionáž a tedy za podstatné porušení této smlouvy vedoucí k ukončení smluvního vztahu s Objednatelem ze strany Poskytovatele. Objednatel je pak povinen uhradit Poskytovateli škodu, která mu v souvislosti s předáním těchto informací vznikla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Poskytovatel povinen důvěrnou informaci sdělit příslušným orgánům na základě zákonem stanovené povinnosti.

34. Při podstatném porušení smlouvy nebo opakovaném méně závažném porušením smlouvy jednou ze smluvních stran má druhá strana nárok uplatnit právo na odstoupení od smlouvy s udáním důvodu podstatného porušení smlouvy. Porušení smlouvy si musí vzájemně obě strany oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o něm druhá smluvní strana dozvěděla. V případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem má Poskytovatel právo na ukončení poskytování služeb na náklady Objednatele. Poskytovatel za této situace neručí Objednateli za škodu, která mu v důsledku ukončení poskytování služeb vznikne. Škodu vzniklou třetím osobám se zavazuje uhradit Objednatel.

35. Smluvní strany se dohodly, že mimo výše uvedené sankce a smluvní pokuty nebudou uplatňovat žádné jiné náhrady škody.

IV. Trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemně i bez udání důvodů s tříměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem takto souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.